OBRAZOVANJE

Congue iure curabitur incididunt consequat

Ovlaštenja u oblasti obrazovanja

Osnivačka prava


Član 11.

Nacionalni savjet može, u skladu sa zakonom, osnivati ustanove vaspitanja, obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda i vršiti prava i obaveze osnivača. Ustanove iz stava 1. ovog člana nacionalni savjet osniva samostalno ili zajedno sa Republikom, autonomnom pokrajinom, jedinicom lokalne samouprave ili drugim pravnim licem u skladu sa zakonom. Republika, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave kao osnivači ustanova iz stava 1. ovog člana, koje su, u skladu sa ovim zakonom, utvrđene za ustanove od posebnog značaja za nacionalnu manjinu, mogu u cjelini ili djelimično prenijeti osnivačka prava na nacionalni savjet. Ustanove od posebnog značaja za obrazovanje nacionalne manjine


Član 11a


Ustanova od posebnog značaja za obrazovanje nacionalne manjine je ustanova obrazovanja i vaspitanja čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili nacionalni savjet, u kojoj se tradicionalno ili u značajnoj mjeri ostvaruje Ustavom zagarantirano pravo pripadnika nacionalnih manjina na obrazovanje i vaspitanje na svom jeziku.
U ustanovi iz stava 1. ovog člana nacionalni savjet učestvuje u upravlјanju u skladu sa zakonom.
Ustanovom od posebnog značaja za obrazovanje nacionalne manjine može se proglasiti ustanova obrazovanja i vaspitanja u kojoj se nastava izvodi na jeziku nacionalne manjine.
Ustanovom iz stava 1. ovog člana može se proglasiti:
1) po jedna ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u kojoj se nastava izvodi na jeziku nacionalne manjine, odnosno i na jeziku nacionalne manjine, ukoliko je u lokalnoj samoupravi broj ustanova u kojima se nastava izvodi i na jeziku nacionalne manjine manji od četiri;
2) najviše 1/4 od ukupnog broja ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u kojima se nastava izvodi na jeziku nacionalne manjine, odnosno i na jeziku nacionalne manjine, ukoliko je u lokalnoj samoupravi broj ustanova u kojima se nastava izvodi i na jeziku nacionalne manjine veći od četiri;
3) osnovna škola u kojoj nastavu na jeziku nacionalne manjine pohađa najmanje 1/3 učenika i srednja škola u kojoj nastavu na jeziku nacionalne manjine pohađa najmanje 90 učenika, ukoliko u jedinici lokalne samouprave postoji ustanova određenog nivoa obrazovanja koja je proglašena za ustanovu od posebnog značaja za obrazovanje nacionalne manjine;
4) osnovna škola u jedinici lokalne samouprave u kojoj se zbog opadanja broja stanovnika usljed negativnog prirodnog priraštaja i emigracije pripadnici nacionalnih manjina moraju posebno zaštititi garantiranjem dodatnih prava. Odredbe ovog člana shodno se primjenjuju i na ustanovu u kojoj se izučava jezik ili govor sa elementima nacionalne kulture, u slučaju nacionalne manjine na čijem jeziku se ne izvodi nastava.


Učešće u upravlјanju ustanovama


Član 12.


U ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja, i osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, u kojima se obrazovno-vaspitni rad izvodi i na jeziku nacionalne manjine, ili u kojima se izučava govor, jezik ili kultura nacionalne manjine kao poseban nastavni predmet, nacionalni savjet:
1) daje mišlјenje o predloženim kandidatima za članove upravnog, odnosno školskog odbora – predstavnicima jedinice lokalne samouprave;
2) predlaže članove upravnog, odnosno školskog odbora – predstavnike jedinice lokalne samouprave u ustanovi u kojoj se u većini odjelјenja obrazovnovaspitni rad izvodi na jeziku nacionalne manjine ili za koju je, u skladu sa članom 10. tačka 7a) i članom 11a ovog zakona, utvrđeno da je od posebnog značaja za obrazovanje nacionalne manjine;
3) daje mišlјenje o kandidatu za direktora ustanove iz stava 1. ovog člana;
4) brisana (član 18. Zakona - 47/18)
5) prestala da važi (Odluka US - 20/14)

U ustanovama učeničkog i studentskog standarda čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, nacionalni savjet:
1) predlaže jednog člana – predstavnika osnivača i daje mišlјenje o ostalim kandidatima za članove upravnog odbora ustanova učeničkog standarda čije je sjedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi. Ako je u jedinici lokalne samouprave više jezika nacionalnih manjina u službenoj upotrebi, zainteresirani nacionalni savjeti predlažu zajedničkog kandidata za člana upravnog odbora;
2) daje mišlјenje o kandidatima za članove upravnih odbora ustanova studentskog standarda čije je sjedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi;
3) daje mišlјenje u postupku izbora direktora ustanova učeničkog i studentskog standarda čije je sjedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi;
4) daje mišlјenje u postupku razrješenja direktora i članova organa upravlјanja iz stava 2. tač. 1) do 3) ovog člana. Prestao da važi raniji stav 3. (Odluka US - 20/14)

U oblasti visokog obrazovanja u ustanovama čiji je osnivač Republika, nacionalni savjet:
1) određuje predstavnika koji sa pravom odlučivanja učestvuje u radu Nacionalnog savjeta za visoko obrazovanje, u pitanjima od značaja za izvođenje nastave na jeziku nacionalne manjine kada se u okviru visokog obrazovanja u cjelini ili djelimično izvodi nastava na jeziku nacionalne manjine;
2) daje mišlјenje o kandidatima predloženim za organ poslovođenja i organ upravlјanja visokoškolske ustanove u kojoj se nastava u cjelini ili djelimično izvodi na jeziku nacionalne manjine.Planovi i programi nastave i učenja


Član 13.


Nacionalni savjet:
1) predlaže ministru nadležnom za poslove obrazovanja i odgoja osnove programa predškolskog obrazovanja i odgoja, program nastave i učenja osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja i osnove odgojnog programa, za sadržaje koji izražavaju posebnost nacionalne manjine, a naročito iz oblasti historije, muzičkog odgoja i likovne umjetnosti;
2) predlaže ministru nadležnom za poslove obrazovanja i odgoja program nastave i učenja osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja za jezik nacionalne manjine i jezik, odnosno govor nacionalne manjine sa elementima nacionalne kulture;
3) daje mišljenje ministru nadležnom za poslove obrazovanja i odgoja na nastavne programe srpskog jezika, kao nematernjeg;
4) predlaže ministru nadležnom za poslove obrazovanja i odgoja mjere i program vaspitnog rada sa učenicima u ustanovama učeničkog standarda, koji se odnose na afirmaciju međuetničke tolerancije i multikulturalizma;
5) daje mišljenje na školski i vaspitni program ustanova za koje je utvrđeno da su od posebnog značaja za nacionalnu manjinu.Udžbenici i nastavna sredstva


Član 14.


Plan udžbenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina i udžbenika za predmete od interesa za nacionalne manjine, na prijedlog Zavoda za unapređenje obrazovanja i odgoja i nacionalnih savjeta, po pribavljenom mišljenju Nacionalnog prosvjetnog savjeta, donosi ministar nadležan za poslove obrazovanja i odgoja. Nacionalni savjet daje prethodnu saglasnost u postupku odobravanja rukopisa udžbenika, priručnika, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava na jeziku i pismu nacionalne manjine, u skladu sa zakonom. Ukoliko nacionalni savjet ne dostavi odgovor izdavaču u roku od 30 dana od dana dostavljanja zahtjeva izdavača za davanje prethodne saglasnosti, smatrat će se da je saglasnost data.Druga ovlaštenja u oblasti obrazovanja


Član 15.


Nacionalni savjet u skladu sa zakonom:
1) proglašava obrazovno-odgojne ustanove od posebnog značaja za obrazovanje nacionalne manjine, u skladu sa članom 11a ovog zakona, i predlaže osnivaču utvrđivanje tog statusa, u skladu sa članom 10. tačka 7a) ovog zakona;
2) predlaže:
– jednog zajedničkog predstavnika nacionalnih savjeta za člana Nacionalnog prosvjetnog savjeta;
– ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja i odgoja odobravanje van konkursa, programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika na jeziku određene nacionalne manjine, u inostranstvu, radi priznavanja u procesu vrednovanja rada nastavnika;
– ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja i odgoja takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola u inostranstvu koja će biti bodovana u skladu sa propisima;
3) daje mišljenje:
– u postupku donošenja akta o mreži predškolskih ustanova i osnovnih škola u jedinici lokalne samouprave u kojoj je u službenoj upotrebi jezik nacionalne manjine ili u kojoj se obrazovno-odgojni rad izvodi na jeziku nacionalne manjine;
– ministru nadležnom za poslove obrazovanja i odgoja, odnosno pokrajinskom organu nadležnom za poslove obrazovanja u postupku utvrđivanja mreže srednjih škola i ustanova učeničkog i studentskog standarda;
– ministru nadležnom za poslove obrazovanja i odgoja, odnosno pokrajinskom organu nadležnom za poslove obrazovanja u postupku davanja saglasnosti na otvaranje odjeljenja na jeziku nacionalne manjine za manje od 15 učenika;
– u postupku utvrđivanja broja učenika za upis u srednju školu na jeziku nacionalne manjine, kao i u postupku određivanja broja učenika za sticanje stručne osposobljenosti prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije na jeziku nacionalne manjine;
– u postupku raspodjele mjesta u ustanovama učeničkog i studentskog standarda;
– u postupku donošenja akta o mreži ustanova učeničkog i studentskog standarda čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;
– u postupku raspodjele sredstava iz budžeta Republike, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave koja se dodjeljuju putem javnog konkursa ustanovama i udruženjima u oblasti obrazovanja;
4) određuje predstavnika koji prisustvuje sjednici Nacionalnog prosvjetnog savjeta i učestvuje u njegovom radu bez prava glasa, kada Nacionalni prosvjetni savjet razmatra pitanja od značaja za obrazovanje nacionalne manjine;
5) ustanovljava stipendije iz sopstvenih sredstava i svojim aktima propisuje kriterije i postupak odlučivanja o dodjeli stipendija i sprovodi postupak za dodjeljivanje;
6) učestvuje u praćenju i unapređivanju kvaliteta obrazovanja odraslih koje se ostvaruje na jeziku nacionalne manjine;
7) obavlja i druge poslove iz ove oblasti utvrđene zakonom i drugim propisima.


NASTAVNI PLAN

I RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

NOVO 2018/19

********************************************************************

 

Nastavni plan i program Bosanski jezik i književnost  za 1. razred OŠ

Godišnji plan nastavnog rada – Bosanski jezik 1

Operativni plan rada nastavnika – Bosanski jezik 1

Nastavni program: Likovna kultura za 1. razred OŠ

Prijedlog plana nastavnih jedinica za predmet Muzička kultura za 1. razred OŠ

Nastavni program: Svijet oko nas za 1. razred OŠ

Operativni plan rada nastavnika za Svijet oko nas za 1. razerd OŠ

Operativni plan rada nastavnika za Srpski jezik kao nematernji za 1. razred OŠ

II RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

NOVO 2018/19

********************************************************************

 

1 – Globalni plan BOSANSKI JEZIK 2. razred – 

1 – Operativni plan BOSANSKI JEZIK 2. razred – 

2 – Globalni plan MATEMATIKA 2. razred – 

2 – Operativni plan MATEMATIKA 2. razred – 

3 – Globalni plan MUZICKA KULTURA 2. razred – 

3 – Operativni plan MUZICKA KULTURA 2. razred – 

4 – Globalni plan SVIJET OKO NAS 2. razred (2) – 

4 – Operativni plan SVIJET OKO NAS 2. razred (1) – 

5 – Globalni plan TJELESNI ODGOJ 2. razred – 

5 – Operativni plan TJELESNI ODGOJ 2. razred – 

6 – Globalni SRPSKI NEMATERNJI 2. razred (1) – 

6 – Operativni plan SRPSKI NEMATERNJI 2.razred. – 

7 – Gobalni plan LIKOVNA KULTURA 2. razred – 

7 – Operativni plan LIKOVNA KULTURA 2. razred – 

III RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

NOVO 2018/19

********************************************************************

 

Nastavni plan i program za bosanski jezik za treći razred osnovne škole

Nastavni plan i  program za dopunu – Priroda i društvo 3. razred osnovne škole

Nastavni plan i  program – Muzička kultura za 3. razred osnovne škole

Nastavni plan i program za dodatak Likovnoj kulturi za treći razred osnovne škole

 

1 – Globalni plan BOSANSKI JEZIK 3 razred – 

1 – Operativni plan BOSANSKI JEZIK 3. razred – 

2 – Globalni plan LIKOVNA KULTURA 3. razred – 

2 – Operativni plan LIKOVNA KULTURA 3. razred – 

3 – Operativni plan MATEMATIKA 3. razred – 

3- Globalni plan MATEMATIKA 3. razred – 

4 – Globalni plan MUZICKA KULTURA 3. razred – 

4 – Operativni plan MUZICKA KULTURA 3. razred – 

5 – Globalni plan PRIRODA I DRUŠTVO 3. razred – 

5 – Operativni plan PRIRODA I DRUŠTVO 3. razred – 

6 – Globalni plan SRPSKI KAO NEMATERNJI 3. razred – 

6 – Operativni plan SRPSKI KAO NEMATERNJI 3. razred – 

7 – Globalni TJELESNI ODGOJ 3. razred – 

7 – Operativni plan TJELESNI ODGOJ 3. razred – 

 

IV RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

NOVO 2018/19

Po predmetima:

Bosanski jezik 4

Likovna kultura 4

Matematika 4

Muzicka kultura 4

Priroda i drustvo 4

Tjelesni odgoj 4

********************************************************************

 

Operativni BOSANSKI JEZIK 4 – septembar

Operativni plan BOSANSKI JEZIK 4 – septembar – oktobar 

Prijedlog nastavnog plana i programa za bosanski jezik u četvrtom razredu

Prijedlog nastavnog plana i programa za prirodu i drustvo za 4 razred osnovne skole

Prijedlog programa za dopunu likovne kulture za 4 razred osnovne

Operativni plan BOSANSKI JEZIK 4-novembar 

Operativni plan Bosanski jezik – decembar-i-januar – 4-razred

 

V RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

NOVO 2018/19

Globalni, operativni i godišnji plan – Bosanski jezik i književnost 5 – NOVO

**************************************************************

Godišnji i operativni plan BOSANSKI JEZIK 5. razred (PDF  i DOC)

Nastavni plan i program Bosanski jezik i književnost  za 5. razred OŠ*

Nastavni program: Historija za 5. razred OŠ

Nastavni program: Likovna kultura za 5. razred OŠ

Nastavni program: Muzička kultura za 5. razred OŠ

Prijedlog operativnog plana rada nastavnika – Bosanski jezik 5

Prijedlog globalnog plana rada nastavnika – Likovna kultura 5

Prijedlog operativnog plana rada nastavnika – Likovna kultura 5

1 – Globalni plan LIKOVNA KULTURA 5. razred

1 – Operativni plan LIKOVNA KULTURA 5. razred

 

 

VI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Godišnji i operativni plan BOSANSKI JEZIK 6. razred  (PDF i DOC) – 

Nastavni plan i program Bosanski jezik i književnost  za 6. razred OŠ

Prijedlog operativnog plana rada nastavnika – Bosanski jezik 6

Prijedlog globalnog plana rada nastavnika – Likovna kultura 6

Prijedlog operativnog plana rada nastavnika – Likovna kultura 6

2 – Globalni plan LIKOVNA KULTURA 6. razred – 

2 – Operativni plan LIKOVNA KULTURA 6. razred – 

 

VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Godišnji i operativni plan BOSANSKI JEZIK 7. razred (PDF i DOC)  – 

Nastavni plan i program za bosanski jezik za sedmi  razred osnovne škole

Nastavni plan i program za historiju za 7. razred osnovne škole

Nastavni  plan i program za dodatak Likovnoj kulturi za sedmi razred osnovne škole

Nastavni plan i program – Muzička kultura za 7. razred osnovne škole

3 – Globalni plan LIKOVNA KULTURA 7. razred – 

3 – Operativni plan LIKOVNA KULTURA 7. razred – 

 

VIII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Godišnji i operativni plan BOSANSKI JEZIK 8. razred (PDF i DOC)  – 

Prijedlog nastavnog plana i programa za bosanski jezik u osmom razredu – 

4 – Globalni plan LIKOVNA KULTURA 8. razred – 

4 – Operativni plan LIKOVNA KULTURA 8. razred – 

 

I RAZRED GIMNAZIJE I SREDNJE ŠKOLE

Nastavni plan i program Bosanski jezik i književnost  za 1. razred srednje škole

Nastavni plana i program: Bosanski jezik i književnost  za 1. razred srednjih stručnih škola u trogodišnjem trajanju

Nastavni plana i program: Bosanski jezik i književnost  za 1. razred srednjih stručnih škola u četvorodogišnjem trajanju

Nastavni plan i program za dodatak: Likovna kultura za 1. razred za gimnazija i srednjih stručnih škola

Nastavni plan i program za dodatak: Historija za 1. razred za gimnazija i srednjih stručnih škola

III RAZRED GIMNAZIJE I SREDNJE ŠKOLE

Nastavni plan i program za bosanski jezik za treći razred gimnazija i srednjih stručnih škola

Nastavni plan i program – historija – 3. razred društveno jez. smjer

Nastavni plan i program – historija – 4. razred gimnazije i 3. raz. pri. mat. smjer.

Nastavni plan i program –  Likovna kultura za treći razred gimnazija društveno-jezičkog smjera

 

IV RAZRED GIMNAZIJE I SREDNJE ŠKOLE – NOVO

Prijedlog nastavnog plana i programa za bosanski jezik za 4. razred gimnazija i srednjih strucnih skola  – 

RAZNO

Nastavni programi

Plan udžbenika za nastavnu na bosanskom jeziku

Sadržaj – Muzička kultura za prvi razred osnovne škole   PDF

Sadržaj – Likovna kultura za prvi razred osnovne škole (Svijet oko nas)   PDF

Sadržaj – Likovna kultura za peti razred osnovne škole   PDF

Sadržaj – Muzička kultura za peti razred osnovne škole   PDF

Sadržaj – Historija za peti razred osnovne škole   PDF

Sadržaj – Likovna kultura za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola   PDF

Sadržaj – Muzička kultura za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola   PDF

Sadržaj – Historija za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola   PDF

*Ovo je prijedlog nastavnicima kako lakše da realizuju nastavni plan i program za predmet Bosanski jezik i književnost u petom razredu osnovne škole. Nastavnici mogu sami uraditi svoje operativne i godišnje planove po sopstvenom izboru. Nastavni plan i program je objavljen u Službenom glasniku – Prosvjetni glasnik, br. 4/13, od 15. maja 2013. godine, na strani 175-177.
Close
Close