ODBORI

Odbor za obrazovanje na bosanskom jeziku

 1. Bajro Gegić, pofesor matematike – (predsjednik odbora)
 2. Prof. Dr. Sead Šemsović, univerzitetski profesor – (član odbora)
 3. Prof. Dr. Redžep Škrijelj, univerzitetski profesor – (član odbora)
 4. Amela Sadović, master filolog  (član odbora)
 5. Farisa Fetahović, vaspitač, (član odbora)
 6. Murat Hodžić, profesor, (član odbora)
 7. Adela Melajac, profesor razredne nastave, (član odbora)

 Poslovnik Odbora za obrazovanje na bosanskom jeziku

 

Odbor za službenu upotrebu bosanskog jezika i pisma

 1. Amela Spahić, dipl. pravnik – (predsjednik odbora)
 2. Selma Hodžić, apsolvent prava, (član odbora)
 3. Amel Papić. dipl pravnik (član odbora)
 4. Elvedin Ferizović, dipl.pravnik, (član odbora)
 5. Adisa Halilović, dipl.pravnik, (član odbora)
 6. Selma Džinović, dipl. ing, (član odbora)
 7. Muamer Hasanagić, preduzetnik, (član odbora)

 Poslovnik Odbora za službenu upotrebu bosanskog jezika i pisma

 

Odbor za bošnjačku kulturu

 1. Prof. Dr. Fahrudin Mavrić, univerzitetski profesor – (predsjednik odbora)
 2. Sadija Hodžić, dipl. ecc (član odbora)
 3. Sabahudin Selmanović, profesor muzičke kulture (član odbora)
 4. Emina Fazlić, dipl. ecc (član odbora)
 5. Fakić Medžid, magistar likovnih umjetnosti, (član odbora)
 6. Rešad Prtinac, profesor likovne kulture, (član odbora)
 7. Rifat Ramović, dipl. menadzer u kulturi i medijima (član odbora)

 Poslovnik Odbora za bošnjačku kulturu

 

Odbor za informisanje na bosanskom jeziku

 1. Mevljuda Melajac, književnik – (predsjednik odbora)
 2. Galib Gicić, novinar (član odbora)
 3. Ermedin Kolašinac, dipl.pravnik, (član odbora)
 4. Mirza Hajdinović, dipl. ecc (član odbora)
 5. Amir Numanović, novinar, (član odbora)
 6. Zaim Hadžisalihović, novinar, (član odbora)
 7. Ahmed Bećirović, strukovni mendžer saobraćaja, (član odbora)

 Poslovnik Odbora za informisanje na bosanskom jeziku

 

Odbor za kontrolu i nadzor ostvarivanja prava Bošnjaka

 1. Mustafa Baltić, dipl.arheoloh – (predsjednik odbora)
 2. Edin Gudžević, diplomirani pravnik, (član odbora)
 3. Samer Jusović, diplomirani kriminalista, (član odbora)
 4. Dženan Džanković, diplomirani pravnik-kriminalista, (član odbora)
 5. Emina Gusinac, dipl. ing.organizacionih nauka, (član odbora)
 6. Medina Rovčanin, strukovni ing. mašinstva, (član odbora)
 7. Maida Hasanagić, apsolvent prava i bezbjednosti, (član odbora)

Odbori

Član 49.

Vijeće ima odbore, i to:
1) Odbor za obrazovanje na bosanskom jeziku;
2) Odbor za kulturu;
3) Odbor za službenu upotrebu bosanskog jezika i pisma;
4) Odbor za informisanje na bosanskom jeziku;
5) Odbor za nadzor i kontrolu ostvarivanja prava Bošnjaka u Republici Srbiji.

Član 50.

Broj članova odbora ne može biti manji od 3 ni veći od 7.
Članove odbora Vijeća imenuje Vijeće na prijedlog predsjednika Vijeća,
Izvršnog odbora Vijeća ili jedne trećine od ukupnog broja članova Vijeća.
Član odbora može biti član najviše dva odbora Vijeća istovremeno.
Prijedlog se mora sačiniti u pismenoj formi i mora biti obrazložen.
Članovi odbora se biraju javnim glasanjem većinom glasova prisutnih članova Vijeća.

Nadležnost odbora

Član 51.

Odbori Vijeća:
1. pripremaju prijedloge odluka Vijeća i Izvršnog odbora Vijeća;
2. pripremaju strategije, planove, programe, platforme i pokreću inicijative za potrebe Vijeće radi ostvarivanja prava Bošnjaka garantovanih Ustavom i zakonom;
3. pripremaju strategije, planove, programe, platforme i pokreću inicijative radi ostvarivanja nadležnosti Vijeća propisanih Ustavom i zakonom;
4. daju mišljenja u vezi prijedloga za dnevni red sjednica Vijeća i Izvršnog odbora Vijeća;
5. daju saglasnost na zahtjeve, programe, projekte, strategije i planove iz oblasti za koju su obrazovani;
6. iniciraju raspravu o pojedinim pitanjima po hitnom postupku;
7. donose Poslovnik o radu odbora i druga akta vezana za svoj rad;
8. obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Vijeća.

 

Close
Close