JAVNI POZIV ZA FORMIRANJE STRUČNE KOMISIJE ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG NASLIJEĐA BOŠNJAKA

Congue iure curabitur incididunt consequat

Na osnovu člana 7. stav 5. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 20/2014 - odluka US, 55/2014 i 47/2018), a u vezi sa Odlukom o raspisivanju Javnog poziva za formiranje stručne komisije za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa Bošnjaka broj 32-09/2024 od 31.01.2024. godine, Izvršni odbor raspisuje

JAVNI POZIV

ZA FORMIRANJE STRUČNE KOMISIJE ZA ZAŠTITU KULTURNO-

HISTORIJSKOG NASLIJEĐA BOŠNJAKA

Bošnjačko nacionalno vijeće u Republici Srbiji formira stručnu komisiju koja će se baviti praćenjem, predlaganjem mjera zaštite i održavanja i obavljanjem ostalih poslova u očuvanju i zaštitu pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara koja su Odlukom Bošnjačkog nacionalnog vijeća, koja je objavljena u Službenom glasniku R. Srbije br. 97/2013 i 82/2016, utvrđena za pokretna i nepokretna kulturna dobra od posebnog značaja za bošnjačku nacionalnu zajednicu.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju:

  • - Arheolozi,
  • - Arhitekte,
  • - Historičari
  • - Historičari umjetnosti,
  • - Lica sa visokom stručnom spremom koja se bave pitanjima kulturno-historijskog naslijeđa Bošnjaka odnosno kulturno-historijskim spomenicima.
Javni poziv ostaje otvoren od dana objavljivanja do 20.02.2024. godine.

Bošnjačko nacionalno vijeće u Republici Srbiji, ul. 28. novembra bb, 36300 Novi Pazar ili u elektronskoj formi na e-mail adresu: glavni.ured@bnv.org.rs, sa naznakom “Javni poziv za formiranje stručne komisije”. Za više informacija obratite se na telefon: 063/662-950.

U Novom Pazaru, dana 31.01.2024. godine

Broj: 32-09/2024

Close
Close