KULTURA

Congue iure curabitur incididunt consequat

Ovlaštenja u oblasti kultureOsnivačka prava


Član 16.
Nacionalni savjet može, u skladu sa zakonom, osnivati ustanove kulture radi očuvanja, unapređenja i razvoja kulturne posebnosti i očuvanja nacionalnog identiteta nacionalne manjine i vršiti prava i obaveze osnivača. Ustanove iz stava 1. ovog člana nacionalni savjet osniva samostalno ili zajedno sa Republikom, autonomnom pokrajinom, jedinicom lokalne samouprave ili drugim pravnim licem, u skladu sa zakonom.
Republika, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave kao osnivači ustanova iz stava 1. ovog člana, koje su, u skladu sa ovim zakonom, utvrđene za ustanove od posebnog značaja za nacionalnu manjinu, mogu u cjelini ili djelimično prenijeti osnivačka prava na nacionalni savjet.

Učešće u upravljanju ustanovama


Član 17.
Ustanova kulture čije se programske djelatnosti pretežno odnose na proučavanje, očuvanje i predstavljanje kulture nacionalnih manjina u Republici Srbiji, a u skladu sa brojem pripadnika nacionalnih manjina na teritoriji na kojoj obavlja djelatnosti, kao i ukoliko su te programske djelatnosti od naročitog značaja za zadovoljavanje kulturnih potreba specifičnih za nacionalne manjine, je ustanova od posebnog značaja za nacionalnu manjinu.
Na prijedlog nacionalnog savjeta, osnivač, izmjenom osnivačkog akta, može utvrditi da je ustanova kulture od posebnog značaja za nacionalnu manjinu.
U ustanovama kulture za koje je izmjenom osnivačkog akta utvrđeno da su od posebnog značaja za nacionalnu manjinu, nacionalni savjet:
1) imenuje najmanje jednog člana upravnog odbora ustanove, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kulture;
2) daje mišljenje o predloženim članovima upravnog odbora ustanove;
3) daje mišljenje u postupku izbora direktora ustanove.
Ako je utvrđeno da je neka ustanova u oblasti kulture od posebnog značaja za očuvanje, unapređenje i razvoj posebnosti i nacionalnog identiteta većeg broja nacionalnih manjina, nacionalni savjeti imenuju po jednog člana upravnog odbora iz stava 3. tačka 1) ovog člana.

Druga ovlaštenja u oblasti kulture


Član 18.
Nacionalni savjet:
1) utvrđuje koje su ustanove i manifestacije u oblasti kulture od posebnog značaja za očuvanje, unapređenje i razvoj posebnosti i nacionalnog identiteta određene nacionalne manjine;
2) utvrđuje strategiju razvoja kulture nacionalne manjine;
3) utvrđuje koja su pokretna i nepokretna kulturna dobra od posebnog značaja za nacionalnu manjinu;
4) pokreće postupak pred nadležnim organom ili ustanovom za utvrđivanje statusa zakonom zaštićenih pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara od značaja za nacionalnu manjinu;
5) predlaže preduzimanje mjera zaštite, sanacije i rekonstrukcije kulturnih dobara iz stava 1. tačka 4) ovog člana;
6) daje mišljenja i prijedloge u postupku izrade prostornih i urbanističkih planova u jedinici lokalne samouprave u kojoj se nalaze kulturna dobra iz stava 1. tačka 3) ovog člana;
7) predlaže obustavljanje izvršenja prostornih i urbanističkih planova ako smatra da se time ugrožavaju kulturna dobra iz stava 1. tačka 3) ovog člana;
8) daje prethodno mišljenje nadležnom organu u postupku izdavanja dozvole za premještanje nepokretnog kulturnog dobra iz stava 1. tačka 3) ovog člana na novu lokaciju;
9) daje mišljenje u postupku osnivanja ili ukidanja biblioteka ili organizacionih jedinica biblioteka koji imaju fond knjiga na jeziku nacionalne manjine;
10) daje prijedlog za raspodjelu sredstava koja se dodjeljuju putem javnog konkursa iz budžeta Republike, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave ustanovama, manifestacijama i udruženjima nacionalne manjine u oblasti kulture;
11) u koordinaciji sa drugim nacionalnim savjetima predlaže dva, ili najviše dvostruko veći broj kandidata za izbor dva člana Nacionalnog savjeta za kulturu;
12) u koordinaciji sa drugim nacionalnim savjetima organizira postupak predlaganja kandidata za članove Nacionalnog savjeta za kulturu;
13) odlučuje o drugim pitanjima koja su mu povjerena zakonom.Osnivačka prava
Član 16.
Nacionalni savjet može, u skladu sa zakonom, osnivati ustanove kulture radi očuvanja, unapređenja i razvoja kulturne posebnosti i očuvanja nacionalnog identiteta nacionalne manjine i vršiti prava i obaveze osnivača. Ustanove iz stava 1. ovog člana nacionalni savjet osniva samostalno ili zajedno sa Republikom, autonomnom pokrajinom, jedinicom lokalne samouprave ili drugim pravnim licem, u skladu sa zakonom.
Republika, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave kao osnivači ustanova iz stava 1. ovog člana, koje su, u skladu sa ovim zakonom, utvrđene za ustanove od posebnog značaja za nacionalnu manjinu, mogu u cjelini ili djelimično prenijeti osnivačka prava na nacionalni savjet.

Učešće u upravljanju ustanovama


Član 17.
Ustanova kulture čije se programske djelatnosti pretežno odnose na proučavanje, očuvanje i predstavljanje kulture nacionalnih manjina u Republici Srbiji, a u skladu sa brojem pripadnika nacionalnih manjina na teritoriji na kojoj obavlja djelatnosti, kao i ukoliko su te programske djelatnosti od naročitog značaja za zadovoljavanje kulturnih potreba specifičnih za nacionalne manjine, je ustanova od posebnog značaja za nacionalnu manjinu.
Na prijedlog nacionalnog savjeta, osnivač, izmjenom osnivačkog akta, može utvrditi da je ustanova kulture od posebnog značaja za nacionalnu manjinu.
U ustanovama kulture za koje je izmjenom osnivačkog akta utvrđeno da su od posebnog značaja za nacionalnu manjinu, nacionalni savjet:
1) imenuje najmanje jednog člana upravnog odbora ustanove, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kulture;
2) daje mišljenje o predloženim članovima upravnog odbora ustanove;
3) daje mišljenje u postupku izbora direktora ustanove.
Ako je utvrđeno da je neka ustanova u oblasti kulture od posebnog značaja za očuvanje, unapređenje i razvoj posebnosti i nacionalnog identiteta većeg broja nacionalnih manjina, nacionalni savjeti imenuju po jednog člana upravnog odbora iz stava 3. tačka 1) ovog člana.

Druga ovlaštenja u oblasti kulture


Član 18.
Nacionalni savjet:
1) utvrđuje koje su ustanove i manifestacije u oblasti kulture od posebnog značaja za očuvanje, unapređenje i razvoj posebnosti i nacionalnog identiteta određene nacionalne manjine;
2) utvrđuje strategiju razvoja kulture nacionalne manjine;
3) utvrđuje koja su pokretna i nepokretna kulturna dobra od posebnog značaja za nacionalnu manjinu;
4) pokreće postupak pred nadležnim organom ili ustanovom za utvrđivanje statusa zakonom zaštićenih pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara od značaja za nacionalnu manjinu;
5) predlaže preduzimanje mjera zaštite, sanacije i rekonstrukcije kulturnih dobara iz stava 1. tačka 4) ovog člana;
6) daje mišljenja i prijedloge u postupku izrade prostornih i urbanističkih planova u jedinici lokalne samouprave u kojoj se nalaze kulturna dobra iz stava 1. tačka 3) ovog člana;
7) predlaže obustavljanje izvršenja prostornih i urbanističkih planova ako smatra da se time ugrožavaju kulturna dobra iz stava 1. tačka 3) ovog člana;
8) daje prethodno mišljenje nadležnom organu u postupku izdavanja dozvole za premještanje nepokretnog kulturnog dobra iz stava 1. tačka 3) ovog člana na novu lokaciju;
9) daje mišljenje u postupku osnivanja ili ukidanja biblioteka ili organizacionih jedinica biblioteka koji imaju fond knjiga na jeziku nacionalne manjine;
10) daje prijedlog za raspodjelu sredstava koja se dodjeljuju putem javnog konkursa iz budžeta Republike, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave ustanovama, manifestacijama i udruženjima nacionalne manjine u oblasti kulture;
11) u koordinaciji sa drugim nacionalnim savjetima predlaže dva, ili najviše dvostruko veći broj kandidata za izbor dva člana Nacionalnog savjeta za kulturu;
12) u koordinaciji sa drugim nacionalnim savjetima organizira postupak predlaganja kandidata za članove Nacionalnog savjeta za kulturu;
13) odlučuje o drugim pitanjima koja su mu povjerena zakonom.

Close
Close